اجاره داده شد

2

فروخته شد

0

برای اجاره

126

برای خرید

321