حمید باقری

کارشناس فروش

امتیاز دهی

اخلاق

پشتیبانی

طرز بیان